Husorden

Husorden for KS ”Ny klubhus”.

Marinavejen 6, 5300 Kerteminde.

1.

Klubhuset må benyttes af alle medlemmer af KS under almindlig hensyntagen til huset og andre medlemmer. Gæster ifølge med klubmedlemmer er velkomne.

Klubhuset kan bookes til større arrangementer der har forbindelse til KS og sejlsporten, men vil i den grad det er muligt med hensyntagen til arrangementer altid være åbent for alle medlemmer af KS.

Klubhuset kan lejes af sejlklubbens medlemmer i perioden oktober til marts.

Kontoret er forbeholdt KS´s ledelse

Ved udlån af klubhuset til andre foreninger end Kerteminde Kajakklub og Kerteminde Sejlklub tilfalder alt overskud af disse arrangementer Kerteminde Kajakklub eller Kerteminde Sejlklub. Hvis ikke andet er aftalt.

2.

Klubhuset skal være aflåst, når der ikke er aktiviteter. Sidste mand der forlader huset skal sørge for, at alle vinduer og døre er låst og vinduessikringer påsat, og sikre at affaldsposer er tømte. Lys og andre elektriske installationer, som ikke styres automatisk skal slukkes.

3.

Nøglekort kan udleveres til alle medlemmer mod betaling af  100,-kr.
Bemærk prisen kan reguleres.
Nøglekortet er til personligt brug og må ikke udlånes.
Nøglekortet forefindes i forskellige kategorier, der giver adgang til forskellige lokaliteter.
KS fører logbog over hvem der har benyttet huset og hvornår. Misbrug af nøglekortet vil medføre spærring af kortet.
Tab af nøglekort skal straks indberettes til formanden for klubhusudvalget, se adresselisten i klubbladet.

4.

Klubhuset er røgfrit område.

5.

Mad og drikkevarer må medbringes og nydes i klubhuset.
I forbindelse med arrangementer må der sælges mad og drikkevarer. Såfremt der sælges øl og vin, skal der søges spiritusbevilling (lejlighedsbevilling).
Tom emballage må ikke efterlades i klubhuset, dog må returflasker/ -dåser placeres i dertil opstillede kasser i højskabet forneden til højre.

6.

Hunde skal føres i snor. Våde- og snavsede hunde må ikke medtages i klubhuset.

7.

Klubhusets inventar og køkkenudstyr må ikke fjernes fra huset.
Der må ikke ophænges eller placeres effekter i klubhuset uden godkendelse af klubhusudvalget.

8.

Overnatning i det ”Det ny Klubhus” må kun finde sted i forbindelse med stævner, træningslejre m.v. og kun efter aftale med KS.

9.

Klubhuset kan udlånes til andre sejlklubber, klassebådsklubber og arrangementer med tilknytning til KS. Ansøgninger herom skal ske skriftligt til formanden for klubhusudvalget, og være udvalget i hænde ca. 1 måned før begivenheden.
Arrangementer kan ses på klubbens hjemmeside under ”Booking”.

Rengøring og oprydning.

10.

Rengøring efter almindeligt brug: Der skal ryddes op inde såvel som ude. Affaldsbeholdere skal tømmes og indholdet bortskaffes i de dertil beregnede containere.
Efter træning og møder skal der være ryddet op når klubhuset forlades, ved større arrangementer skal der være ryddet op senest dagen efter kl. 11:00, med mindre der er et arrangement den efterfølgende dag der kræver tidligere oprydning og rengøring.

Indendørs skal gulvene fejes eller støvsuges stole og borde aftørres og placeres efter møbleringsplanen. Udendørs skal bådvogne, joller mv. placeres efter de regler der er for dette. Spørg lederne hvis Du skulle være i tvivl.

11. 

Krav til rengøring gælder også gryder, potter og pander, intet må efterlades uden det er rengjort og sat på plads. Er der snavsede tallerkner mv. i opvaskemaskinen skal denne startes. Er der rent service/bestik i opvaskermaskinen skal dette sættes på plads i skabene.

Køkkenborde og komfur skal være aftørret ligesom de øvrige borde i klublokalerne.

Der må ikke efterlades private effekter i klublokalerne, køleskabet skal være tømt og er ikke til privat brug.

12. 

Opstår der problemer med klubhuset, klubhusets inventar eller installationer, skal dette så hurtigt som muligt meddeles til en fra klubhusudvalget.

Meddelelse må gerne ske via mail.

 13. 

En gang hver måned i sejlersæsonen skal der foretages en hovedrengøring af klublokalerne. Ansvaret for dette sker på skift blandt de stående udvalg. Rengøringen starter i april måned og skal foretages i den første uge i måneden i følgende rækkefølge: 1 Klubhusudvalget, 2 Ungdoms-/Jolleudvalget, 3 Sejladsudvalget, 4 Sejlerskolen, 5 Pigesejladsudvalget, 6 Kølbådsudvalget, 7 Materialeudvalget .

Husregler for brug af hallen.

14. 

KS disponerer over hallen. Kajakklubben har et værktøjsskab placeret i hallen.

15. 

Der må tørres sejl i hallen, primært jollesejl. Sejl, skal være mærket med navn og tlf. nr. Sejl skal nedtages når de er tørre.

16. 

Hallen må benyttes af klubbens medlemmer til div. reparationer. Dette skal altid ske med behørig respekt til andre brugere af hallen. Kajakklubben kan efter aftale benytte hallen og få adgang til at gennemføre mindre vedligeholdelses/reparations opgaver i hallen.

Grej der er under reparation må ikke henstå natten over i hallen uden aftale med materieludvalget.

Grej der er under reparation skal hurtigt kunne flyttes.

17. 

Der må ikke foretages slibning eller andet støvende arbejde i hallen. Vinkelsliber må ikke benyttes i hallen.

18. 

Gulvristen i hallen ved hejseporten er ikke et gulvafløb til kloak, men en pumpebrønd der skal træde i anvendelse ved ekstremt højvande. Der må derfor ikke vaskes både i hallen, da vand på gulvet ikke kan bortledes.

Yderlig brug af hallen se opslag med placeringsskitse. Er der tvivl om brug af hallen så ret henvendelse til materieludvalget.

Fælles gangareal mellem de to klubafsnit.

19. 

Gangen, toiletter, sauna og baderum er fælles mellem KS og Kajak klubben.

Efter arrangementer skal dette også rengøres såfremt det har været i brug, og altid fremstå rent og pænt.

20. 

Gangareal, toiletter og baderum må ikke benyttes med vådt sejlertøj, (sejlertøj kan placeres i hallen).

21. 

Der er opstillet et rengøringsskab i gangarealet indeholdende diverse rengøringsartikler. Dette er til brug for begge klubber

Klubhusudvalget Kerteminde Sejlklub juni 2015.

Retur til Klubhus