1 mar 2023

Indbydelse til generalforsamling

Der er generalforsamling tirsdag d. 14. marts kl. 19.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode
3. Forelæggelse af regnskab for 2022 til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forlæggelse af budget for 2023 til godkendelse
6. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår
7. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
8. Orientering om planer for marinaen
9. Orientering om klubhusprojektet
10. Eventuelt

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til godkendelse , skal være repræsentantskabet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.