7 jun 2021

Generalforsamling 21. juni kl. 19:00

Kære medlem
Det ser nu ud til, at forsamlings restriktionerne hæves yderligere, således det er muligt at afholde den udsatte generalforsamling, som normalt afholdes i marts måned.
Derfor indkaldes hermed til generalforsamling den 21. juni kl. 19:00 i Søsportscenteret med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode
  3. Forelæggelse af regnskab for 2020 til godkendelse
  4. Orientering om ændret struktur af klubbens organisation
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Forlæggelse af budget for 2021 til godkendelse.
  7. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår
  8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til godkendelse, skal være repræsentantskabet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Repræsentantskabet opslår eventuelle forslag på hjemmesiden senest 4 dage før generalforsamlingen.
Regnskabet for 2020 kan ses på klubbens hjemmeside under medlemssystem – dokumenter.

Med sejlerhilsen
Repræsentantskabet