Nyheder

Se også Kerteminde Sejlklubs åbne Facebook gruppe → visning

Herunder nyhedsopslag på hjemmesiden, vist kronologisk for alle grupper.

 

Generalforsamling Indkaldelse

Udgivet d.17 okt 2018

Der indkaldes hermed til Kerteminde Sejlklub efterårsgeneralforsamling i Klubhuset/Restaurant Marinavejen 2, 5300 Kerteminde, tirsdag 13. november 2018 kl 19.30 med dagsorden ifølge vedtægterne, se → § 7-11

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode.
3. Kasserens beretning for den forløbne periode og regnskabsorientering pr. 30.9.18.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af klubbens formand.
6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet (udvalgsformænd) og deres suppleanter.
7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til godkendelse, skal være repræsentantskabet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Evt. forslag bliver ophængt i klubhuset og kan ses på klubbens hjemmeside.

Uddeling af årsnåle.

Klubbens mestre vil være inviteret til denne aften, for at vi kan hylde dem og »Årets sejler«.

Inden generalforsamlingen er der fællesspisning kl. 18.00.
Tilmelding til spisning på tlf. 65 32 24 53 senest den 10. november.

Sociale Netværk

Udgivet d.03 okt 2018

Der er en række grupper på diverse sociale neværk (Facebook, Instagram, Twitter, osv), som er forbundet til Kerteminde Sejlklub mere eller mindre formelt og kendt.

Hidtil har det været forsøgt at vise aktiviteten i de kendte grupper på hjemmesiden, men efter GDPR og deraf følgende begrænsninger på adgangen udefra, har det været vanskeligt at få disse visninger til at fungere tilfredsstillende. Fornylig er nogle funktioner også lukket af sikkerhedsmæssige årsager.

Funktioner til visning af sociale netværk lukkes derfor på hjemmesiden. Når og hvis det teknisk og formelt stabiliseres vil visningen blive genoptaget, efter at gruppernes ejerskab og tilknytning til klubben er vurderet. .

Der kan i en periode forekomme sider og opslag med henvisninger (typisk til Fakebook) som fejlmelder. Disse fjernes i løbet af denne uge. Hvis du derefter støder på en fejlende henvisning må du gerne give besked til IT-og Hjemmesidegruppen .

Afriggerfest

Udgivet d.20 sep 2018

Kære medlemmer i Kerteminde Sejlklub.

I mange år har der været tradition for, at vi i forbindelse med årets afrigger sejlads også om aften afholdt en afriggerfest.

De seneste par år har vi oplevet, at interessen for at deltage i festen knap har været så stor, så derfor har udvalgene for aften-sejladserne, samt formanden som de seneste år har arrangeret festen, besluttet at vi i år afprøver et nyt koncept.

I forbindelse med afrigger sejladsens ”tredje halvleg”, udvider vi arrangement til også at være overrækkelse af årets pokaler, og der vil være moleøl til alle fremmødte.

Det vil endvidere være mulighed for at købe grillpølser eller selv medbringe noget til grillen.

Så derfor, mød frem, lørdag den 6. oktober, vi forventer at der er uddeling af præmier kl. ca. 17.30.

Alle medlemmer er selvfølgelig mere end velkommen til at deltage i Afrigger sejladsen først på dagen. Læs den tidligere indbydelse.

Venlig hilsen
Jørgen Larsen
Formand Kerteminde Sejlklub

Marinaplaner

Udgivet d.20 sep 2018

Kerteminde Byråd har ved Mijø- Natur og Teknikudvalgets møde den 4. september 2018 behandlet et forslag om etapevis udvikling af Kerteminde Marina.

Mødets dagsordentekst for pkt 110 inklusiv bilag ses sammen med referatet på Kerteminde Kommune Politiske udvalgsmøder

Meget summarisk anbefaler teksten at den etapevise udvikling bør ske i 2 etaper der finansieres via lånoptagelse og øgede takstindtægter

 • Etape 1
  • Udskiftning af østlige mole så den lægges i forlængelse af bananen og omdanner den sydlige udsejling til et nyt havnebassin med plads til ca 60 både i størrelsen 45 fod. Molen forhøjes fra knap 1,30 m til kote 2,25 m (modsat havneplan-2017 der var kote 3,00 m) og udføres så der er adgang på eller langs molen. I det store og hele svarer denne etape til det forslag sejlklubben har afleveret og beskrevet i klubbladet. Prisoverslag ca 16 mill kr.
 • Etape 2
  • Realiserer vandbaserede dele af den foreliggende marinaudviklingsplan med udvikling af bassinet og vandpromenade med nye flydebroer, ramper, udsigtsplatforme, slæbesteder samt gennemsejling langs kajen med kanoer, kajakker og små fartøjer. Anden etape inkluderer også etablering af uspecifiseret opfyld ud for Nordre Havnekaj. I det store og hele svarer anden etape til 2017-marinaplanen fra Sunke.Prisoverslag ca 32 mill kr, (ses som delområde 3 allersidst i ⇒ Havneplan 2017)

Der er mange detaljer inklusiv finansierings eksempler, som kan læses i dagsordenteksten og i tidligere offentliggjorte men ikk egennemførte havne- og marinaplaner.

Direktionen indstillede at der med afsæt i den foreliggende marinaplan igangsættes en etapevis udvikling af marinaen, startende med etape 1.

 • anlægsprojektet indgår i budgetprocessen for 2019-2022
 • der udarbejdes en finansieringsmodel, hvori udviklingen af etape 1 finansieres ved hjælp af lånoptagelse, hvor renter og afdrag finansieres via takstforhøjelser og indtægter for nyetablerede vandpladser
 • administrationen – med inddragelse af borgere og brugere – bemyndiges til, i løbet af det næste halve år, at udarbejde et konkret projekt i forhold til etape 1 – herunder konkretisering af myndighedsgodkendelser, anlægsfase, finansiering, tid- og procesplan samt omfang af borger og brugerinddragelse

Indstillingen blev anbefalet.

Sagen er derefter behandlet på Økonomiudvalgets møde 12 sept 2018 pkt 128 (Kerteminde Kommune Politiske udvalgsmøder) med resultatet: ” Godkendt, idet der allerede nu ansøges om tilladelse til opfyld ved Ndr. Havnekaj. Gruppe B og Ø stemmer imod.”.

Det betyder at

 • vi kan forvente marinaen ændres og udvides i perioden 2019-20 og at det stort set sker efter tankerne bag den model som Sejlklubben og repræsentantskabet har tiltrådt og som har været præsenteret i klubbladet (se blad 2 2018 på → Klubbladet-udgivelser eller direkte ⇒ Blad 2018-2 på Issuu )
 • sejlklubben og andre af marinaens brugere frem til foråret 2019 indgår i udarbejdelsen af et konkret etape 1 projekt.
 • sagen på en eller anden måde vil indgå i efterårsgeneralforsamlingen eller formøder til generalforsamlingen.. Hvordan og i hvilket omfang vil der blive orienteret om inden den tid.

Illustrationer og dokumenter:

 • Indtegnet principskitse af moleflytning

 • Indtegnet principskitse med nye bådpladser og evt servicekaj

 

Hvis du har spørgsmål eller kommentar sendes de til formanden Jørgen Larsen.

 

Venlig hilsen

Marina Arbejdsgruppe ved

Jørgen Larsen, Niels Juul Hansen, Jørgen Holm og Simon Riber

 

PS

På samme MNT-møde behandlende man også pkt 116 som var en pulje til undersøgelser ved flytning af busterminal (til vinteropbevaringspladsen).

For god ordens skyld skal det bemærkes, at sejlklubben er ikke er inddraget heri, og at klubbens holdning er uændret, nemlig at marinaen udgør en helhed bestående af vand- og landarealer. Reduktion af landarealer eller flytning af vinteropbevaring vil efter sejlklubbens opfattelse have stor negativ indflydelse på marinaen, og specielt harmonerer frasalg af lanopbevaringsarealer meget dårligt med planer om udvidelser af vandpladser, og med de stadige og naturlige tilgange af nye bebyggelser og funktioner på vinterpladsen (autocampere, kajakhoteller osv)

Romsøtur i fare??

Udgivet d.07 sep 2018

Som det ser ud nu, kommer rigtig meget vind i morgen. Hvis vi ikke kan sejle til Romsø, kan vi – som Niels Juul forslår – tage bilen til Fyns Hoved, og lave en tur der istedet. Vi mødes under alle omstændigheder ved klubhuset kl. 10

Forpagter Annonce

Udgivet d.07 sep 2018

Kerteminde Sejlklub søger ny forpagter til ”Restaurant Kerteminde Sejlklub.”

Forpagtningen er ledig fra 1. januar 2019.

Restauranten ligger med en skøn udsigt over Kerteminde Marina.

Drømmer du om at servere Stjerneskud m.m. for sejlere, så send en ansøgning pr. mail til klubhus@kerteminde-sejlklub snarest og senest den 21. september.

Venlig Hilsen

KERTEMINDE SEJLKLUB
RESTAURANT KERTEMINDE SEJLKLUB.

Download annoncen til udskrift ⇓ KS-forpagterAnnonce 2018

Afriggersejlads

Udgivet d.07 sep 2018

Som nyt i år vil vi inviterer til H-båds race. Lørdag den. 6 Oktober 2018.

Vi mødes kl. 9.00 til morgenkaffe m/brød.

Under morgenkaffen vil der være skippermøde, hvor der er info om løbet og regler.
Flight skemaet vil blive præsenteret.
Der sejles 2 indledende sejladser for hvert hold (6 hold af gangen, hvis der bliver 18 hold som max)
De 6 bedste hold går i et finale race senere på dagen.
Der sejles ca. 3-4 sejladser.
Der sejles efter ISAF. Simple regler for kapsejlads.
Der sejles på en lille op og ned bane, løbstid ca. 20 -30 min.

I skal bare komme med et hold max. 4 personer (bedst 3 personer)
Hvis man ikke er på noget hold så meld tilbage så sætter vi nogen sammen, så man kan komme med.

Når finale race er sejlet vil der være mole øl og præmier.

Dette skulle gerne være en ny og sjov måde at lave afrigger sejlads på.
Tilmelding kan ske til Steen A Frederiksen steen@s-a-f.dk 50703778

Vi i sejlerskolen glæder os til denne dag, hvor det ikke er måltal og hvad båd man sejler i, men de som sejler!

Med venlig hilsen.

Steen Asger Frederiksen
Kerteminde Sejlerskole

Download plakat til udskrift ⇓ KS2018-afriggersejlads-annonce

Tilføjelse 17. sept 2018

Kære medlemmer i Kerteminde Sejlklub.

I mange år har der været tradition for, at vi i forbindelse med årets afrigger sejlads også om aften afholdt en afriggerfest.

De seneste par år har vi oplevet, at interessen for at deltage i festen knap har været så stor, så derfor har udvalgene for aften-sejladserne, samt formanden som de seneste år har arrangeret festen, besluttet at vi i år afprøver et nyt koncept.

I forbindelse med afrigger sejladsens ”tredje halvleg”, udvider vi arrangement til også at være overrækkelse af årets pokaler og der vil være mole øl til alle fremmødte.

Det vil endvidere være mulighed for at købe grillpølser eller selv medbringe noget til grillen.

Så derfor, mød frem, lørdag den 6. oktober, vi forventer at der er uddeling af præmier kl. ca. 17.30.

Alle medlemmer er selvfølgelig mere end velkommen til at deltage i Afrigger sejladsen først på dagen. Læs den medfremsendte indbydelse.

 

Venlig hilsen

Jørgen Larsen

Formand Kerteminde Sejlklub

Romsø-tur lørdag d. 8. september

Udgivet d.02 sep 2018

Tag med til Romsø på lørdag.Vi mødes kl. 10 ved klubhuset og aftaler nærmere vedr. fordeling i bådene, landgang mv. Sejlklubbens venner er inviteret med denne dag, så vi håber I vil byde en eller to velkommen på jeres båd. Vi har en af klubbens motorbåde med, som sørger for at vi kan komme i land på Romsø, hvor frokosten kan nydes. Herefter er der “fri leg”, gåtur rundt om øen, badning og lignende…

Ud på eftermiddagen sejler vi tilbage til Kerteminde, hvor der er mulighed for grilloptænding, hvis vejret er til det. Håber at se rigtig mange KS-sejlere.

Hilsen Turudvalget

Melges 24 DM

Udgivet d.20 aug 2018

dm-melges icon-200n

Se foto fra stævnet hos FLICKR
melges 24

 

Melges 24 DM deltagere

Kerteminde Sejlklub glæder sig til at byde dig og hele feltet af Melges 24 sejlere velkommen til DM i Melges 24 den 24 til 26. august.

Det ser ud som om, at feltet bliver på ca. 20 både som kan tjekke ind fra torsdag eftermiddag den 23. august klokken 17.00. på Marinavej 6, 5300 Kerteminde.

En lille opfordring til skipper på båden:

For at være sikker på at cateringen har helt styr på hvor mange som ønsker at spise morgenmad og have mulighed for at smøre madpakker til at bringe med på vandet, vil vi gerne bede jer tjekke jeres bestilling endnu engang og sikre at der er noteret antal morgenmad deltagere. Det er forsat muligt tilmelde sig denne forplejning lørdag og søndag (betaling inkluderet i startgebyr).

Ligeledes er det vigtig at besætningen bliver tilmeldt Regatta middag lørdag aften, hvis man ønsker at deltage. Middagen koster 200 kr. og kan bestilles senest onsdag den 22. august.

Betaling sker on-line og alle opfordres til at have betalt startgebyr og evt regattamiddag via Manage2Sail inden ankomst. Se vedhæftede vejledning (modify entry), alle betalte tilmeldinger er nu genåbnet for tilføjelse af ekstra madbestillinger.

Overnatning:

Det er muligt at overnatte gratis i medbragt telt og campingvogn, relativt tæt på Kerteminde Sejlklub. Ankommer man før tjek ind torsdag aften klokken 17.00 og ønsker at camperer skal i ringe på 30926335 (Jørgen Larsen).

Isætning af både:

Isætning af både med portalkranen ved mastekranen kan ske fra torsdag den 22. klokken 12.00 og er gratis. På adressen vil der være en person med gul vest som kan bistå med instruktion og søsætning.

Træning med på vandet. Torsdag mellem kl 17.00  og 19.00 med Morten Henriksen.

Klassen har som til forårs stævnet i Hellerup, igen arrangeret træning på vandet inden DM startes i gang. Får mulighed for at få pusset den sidste form af med hjælp og gode tips fra Morten Henriksen.

Åbning af stævnet sker torsdag klokken 20.00,

Her vil program for fredag vil blive gennemgået.

Tilbage er nu kun at sige endnu engang, at vi glæder os til at byde jer alle velkommende i Kerteminde og Kerteminde Sejlklub.

 

Med sejlerhilsen

Jørgen Larsen
Stævneleder
Kerteminde Sejlklub
http://www.kerteminde-sejlklub.dk/staevner/2018-2/melges24/ og https://www.manage2sail.com/da-DK/event/M24DM18

 

Melges 24 DM participants

Kerteminde Sejlklub is looking forward to welcoming you and the whole field of Melges 24 sailors to DM in Melges 24 on 24 to 26 August.
It appears that the fleet is about 20 boats that can check in from Thursday afternoon 23 August at 17:00. at Marinavej 6, 5300 Kerteminde.

A organizers call for help to the skipper on the boat:

To make sure that the catering fully understands how many people want to have breakfast and have the opportunity to make own food packages to bring along the water, we would like to ask you to check your order again. It is still possible to sign up for this free meal on Saturday and Sunday.
Likewise, it is important that the crew be registered Regatta dinner Saturday evening if you wish to attend. Dinner costs 200 kr. And can be ordered by Wednesday 22 August.
Payment is made on-line and everyone is invited to pay the start fee and possibly the regiment dinner via Manage2Sail before arrival. See attached instructions (modify entry), all entries has been opened for further ordering of extras (food).

Accommodation:

It is possible to stay for free in a tent and caravan, relatively close to the Kerteminde Sailing Club. Arriving before check in Thursday evening at 17:00 and wishing that the camper should call 30926335 (Jørgen Larsen).

Launching of boats:

launching of boats with crane near the mast crane can take place from 12.00h Thursday the 22nd and is free. At the address there will be a person with yellow vest who can assist with instruction and launch.

Exercise on the water. Thursday between 17.00 and 19.00 with Morten Henriksen.

The class has as in the spring event in Hellerup, again arranged training on the water before the DM is started. Gets the opportunity to refurbish the last form of help and good tips from Morten Henriksen.

The opening of the competition will take place on Thursday at 20:00,

Here the program for Friday will be reviewed.

Back here is only to say once again that we are looking forward to welcoming you all to Kerteminde and Kerteminde Sailing Club.

With sailing greetings

Jørgen Larsen
Event Director
Kerteminde Sailing Club
http://www.kerteminde-sejlklub.dk/staevner/2018-2/melges24/

https://www.manage2sail.com/en-DK/event/M24DM18

ShortHanded Sejlads

Udgivet d.16 jul 2018

Indbydelse til Shorthanded LB kapsejlads fra Kerteminde

Start 25/8 kl 9.00 mellem rød og grøn havnebøje ud for Kerteminde havn.

Skippermøde kl 8.30 i søsportscenteret

Bane: Storebælt / Kattegat (rute fastlægges ved skippermøde).

Banen planlægges så sejladstiden bliver 20-24 timer, evt. laves 2 baner for hurtige / knap så hurtige både.

Sejladsfarvandet bliver relativt åbent farvand.

Sikkerhed er skippers ansvar

Der ud over skal:

 • VHF kanal 77 være åben på hele turen for intern kommunikation mellem deltagere.
 • Der skal bæres redningsvest med livline.
 • Mobiltelefon med tracking software evt. www.keepsailing.net , læs evt om det system på tursejler-siden
 • For single sejler skal der bæres PLB eller tilsvarende.

Besætning størrelse single eller double handed.

Der sejles efter (DH / GPH),  Både uden målerbrev tildeles retfærdigt mål.

Tilmelding https://ks.nemtilmeld.dk/68/

Pris: 0,00 DKK (deraf LB = LowBudget)

SRbnSHLB-exabyte-startrod

Venlig hilsen/Best regards

Jens Mohr Ernst
Tur udvalget

Kerteminde Sejlklub

 

Guldpokal sidstedagen

Udgivet d.13 jul 2018

Så blev det fredag, og med 6 gennemførte sejladser hidtil er der blot en sejlads tilbage til sidste dagen.

Geppeline (Per Biúch, Per Puch, Hans Schultz) har bevaret førstepladsen hele ugen og går ind til sidste sejlads på førstepladsen, og med kun en båd der kan overhale.

geppeline klar til kamp2018

Vejrprognosen peger mest i retning af at dagen slutter uden at have fået gennemført en fair sejlads.

gc18-finale vejr

Lidt speciel er denne sidste sejlads dog også på anden måde. Det er ikke blot sejren i stævnet, men også muligheden for at vinde Gudpokalen til Kerteminde Sejlklubs ejendom, eller rettere- beholde den som klubbens ejendom.

Følg resultatet på  https://www.sailosterlen.se/wp-content/uploads/2018/07/resultat-gc.pdf

Som det ses blev resultatet en sejlads der startede efter at have ventet på vind i et par timer. Sejladsen blev gennemført i 1-1,5 m/s konstant højredrejende vind. Før sidste kryds førte FD873 Søren Kæstel, Hellerup med gasterne Erik A. Andersen og Alex Lindegård, Kerteminde, og FD926 Per Buch med gasterne Per Puch og Hans Schultz havde som eneste chance og risiko at skifte fløj. Det var så en risiko. Den samlede sejr gik til FD873 og dermed en aktie nr 2 i Guldpokalen til Hellerup Sejlklub

For de øvrige Kerteminde både sluttede FD1007 Bjarne Marcussen og gasterne Sisi Buch, Henrik Juhl med en femte plads hvilket rakte til en samlet plads som nr 16. FD693 Jens Thurøe og gasterne Victor Thurøe, Knud Peter Andersen blev samlet nr 18 efter en flot start på stævnet.

Den 6-10 august 2019 sejles der igen om Guldpokalen, denne gang i Århus.

Det er et lille jubilæums stævne idet det vil være 25. gang der sejles om pokalen siden Kerteminde genudsatte den.

 

 

Guldpokal sejladser

Udgivet d.09 jul 2018

God førstedag for Kerteminde Sejlklub.

Så er 2018 sejladserne om Guldpokalen startet i Simrishamn Sverige med 39 startende både.

Der er tre Kerteminde både som har kunnet tage turen derover, i forsøget på at forsvare Kerteminde Sejlklubs ejerskab. Se historisk opgørelse over Guldpokal sejladser hos Svensk Folkebådsforbund eller status før 2018 herunder (hvilke klubber der lige nu har andele i Kerteminde Sejklubs internationale trofæ – Guldpokalen). Med 6 andele vindes trofæet til ejendom af pågældende sejlklub , Download status . GC vindere Klubber:

gc-vindrre-2018

Førstedagen gik godt med sejr til Per Buch, fjerdeplads til Jens Thurøe og en sjetteplads til Bjarne Marcussen

Se den aktuelle samlede resultatliste hos arrangøren eller første sejlads i udsnit herunder

gc-rs-r1

 

Sådan gik det sidst der blev sejlet om Guldpokalen i Simrishamn

Knud Andreasen vandt pokalen til ejendom for Kerteminde Sejlklub

gc-vinder-ka-1982

Foto lånt hos folkbat.se/

 

Vi skal huske at værdsætte og nyde det

Udgivet d.28 jun 2018

IMG_5785

 

Sæsonen er nu nået halvvejs, men heldigvis ligger det bedste stadig foran, for os Folkebåde. Jeg tænker især på Guldpokalen i Simrimshamn samt DM i Flensburg. M en også andre sjove udfordringer kan vente dem som griber chancen. Mange aftensejladser, Jydsk mesterskab, et klubmesterskab, men også 2 distance sejladser, som jeg gerne vil slå et slag for: Første lørdag i september afholder Kerteminde Romsø rundt. En fin tur, som jeg i år har valgt at lade tælle i Solita cup (vore samlede aftensejladser). Den tæller endda dobbelt. Men husk, I skal tilmelde jer via hjemmesiden! Desuden afholder Korsør sejlklub Storebæltsmesterskab for Folkebåde. Det er også en distance sejlads, men rundt om Agersø. Den klokke vi har brugt siden 1985 som vandrepokal, var blevet tilovers, da Kertemindestævnet nu udelukkende er et Fynsmesterskab. Derfor lader jeg Korsør overtage pokalen, idet de satser seriøst på at banke Agersø Rundt, op til noget stort. Jeg vil hellere give pokalen en chance for et nyt liv, end finde et hjørne i sejklubben hvor der ikke hænger en klokke i forvejen. Til Agersø Rundt er der er mange meget flotte præmier, live musik og festmiddag. sejladsen sejles, ligesom Romsø Rundt, med omvendt respeet. Min, og Agersø Rundt ledelsens tanke er, at skubbe liv i de Folkebåde som ligger i Storebælt og sejler aftenkapsejlads, men sjældent forlader klubbens aktiviteter. Her tænker jeg på både som jeg ved findes i Skælskør, Nyborg, Rudkøbing og Thurø/Svendborg. Men selvfølgelig også de Kertemindebåde som ikke tænker på at deltage i Århus Festuge/Jydsk mesterskab. Her er nemlig datosammenfald. Personligt håber jeg at overtale min hustru til at sejle den med mig.

Nå, på fotoet ses, Alpis hækstage, og 1,5 min tilbage resten af Kertemindeflåden. Endelig fik ALPI sæsonens første tællende prik. Og i båden sidder vi, og husker at nyde livet som sejler. Ikke bare fordi vi vandt, men fordi vi havde endnu en fantastisk dejlig aften, som sluttede med fællesspisning på restaurantens terrasse, med udsigt til måne og hav. Den anden sejlads vandt Geppeline.

Flemming, ALPI

Sejlsportsliga DIV2

Udgivet d.25 jun 2018

Anden ligasejr i hus for Bandholm

To sejre ud af to mulige. På trods af vejrmæssige udforinger og masser af rutsjebane i placeringerne holdte Bandholm WHITE TAILED EGALES sig i toppen og endte med at tage sejren til dette andet stævne i Sejlsportsligaen 2. division. Lige efter Bandholm WHITE TAILED EAGLES og Bogense, kommer ikke uventet et YOUNGSTERS hold.

Sejlsprotsligaen_FrederikSivertsen_M1A7286-div2

Kerteminde Sejlklub har nu været værter for Sejlsportsligaen de seneste to weekender, og der er ingen tvivl om det har været en succes. Henrik Mølh fortæller, hvordan ”vi som klub virkelig brænder for et koncept som Sejlsportsligaen. Det er så attraktivt og byder på en masse intense sejladser, action på vandet og så ligeledes publikumsvenligt, som er sjældent for sejlsporten. Den lokale opbakning har været så overvældende, og folk er blevet budt på det bedste fra vores lokale specialiteter, alt fra juice til marcipan og vi kunne ikke have gjort det uden den opbakning”, siger en glad stævnearrangør.

Sejlsportsligaen er en turnering for klubhold, der dyster landet rundt i en 1. og 2. division fire stævner hen over året. Næste gang afholdes stævnet i Skovshoved hvorefter der sejles finale i Aarhus foran DOKK1 helt inde i havnebassinet. Til stævnet i Kerteminde var der denne weekend tre fynske hold med.

Holdet som blev overrasket

Bogense sejlede sidste år med i 1. division, og de viser med weekendens sejladser at det er der de gerne vil sejle igen. Bogenses trup var (næsten) den kendte besætning med Ulrik Meyer Nielsen som rorsmand og videre Ulrik Kärill, Mads Nielsen og Kasper Grønbek. Holdet fra Bogense var selv lidt overraskede over dagens resultatet, men er selvfølgelig glade for en podieplads. ”Selv er vi noget overraskede over at vi kunne klare os så godt i den lette vind. Der er ingen tvivl om at vinden har været svigende og det har været udfordrende og så særligt da vinden forsvandt var vi noget spændt på om vi kunne holde placeringerne. Det gik rigtig godt og vi har haft en rigtig god weekend”, lyder det fra Ulrik Meyer Nielsen.

Bogense kom på anden pladsen lige efter BANDHOLM som sejrede endnu en gang. 1 stævne i Frederikshavn vandt de også. Holdte følte sig på intet tidspunkt sikker på sejren og Peter Ammundsen fortæller: ”Vi fik en rigtig godt start på stævnet lørdag. Alting spillede for os. Perfekte starter og resten af besætningen kæmpede. Søndag var det som om at alt vores fart var væk, og den lette vind gjorde det svært at udfører den taktik vi ellers havde planlagt.”. Til trods for udfordringerne holdte holdet sejren og endte øverst på podiet.

De unge på podiet

Det er første gang at et YOUNGSTERS hold kommer på podiet i den tid at YOUNGSTERS har sejlet i 2. division. På en flot 3.plads kom det ene af de to YOUNGSTERS hold, hvor Emil Kjær fra YOUNGSTERS-holdet siger ”det har været fedt at være med og vi er klar på mere, det er jo mega sjovt”, og der er ingen tvivl om at holdet klarede både det lette men også udfordrende vejr ligeså godt som mange af de mere erfarende besætninger. Sejlerne kommer fra og kender hinanden fra matche-race og har også sejlet både J/70 og J/80 tidligere. Holdet bestod af

Høj adrenalin og vejret var meget udfordrende

Den eneste klub der havde slået Bandholm efter lørdagens sejlads var Thurø. Fulde af forhåbning gik de efter en podieplads til dette andet stævne. Det holdte dog ikke helt i søndagens vejr, Morten Lohse forklarer om lørdagens sejladser og hvorfor de ikke endte på podiet, ”Vi sejlede godt lørdag i den friske vind og banerne var til vores fordel. Der var mange tætte sejladser, virkelig meget adrenalin. I dag var der lidt mere lotto i det! Vi lå to’er i går og det var vores rutine til ret – ja halvgammel om man vil – der gjorde det, mens vi i dag er lidt forfulgt af uheld og svigende vind”.

Det sociale gør det til det bedste
Thurø tager trods den lidt skuffede placering hjem med et smil. ”Det sociale er helt specielt ved dette koncept, og det er vi vilde med. Vi får snakket om en masse forskellige ting med de andre besætninger samtidig med at vi sejler konstant. Vi snakker meget om trim med de andre på molen og mens vi venter i bådene. Vi får et kæmpe boost af at snakke så meget med de andre hold”, lyder det fra Thurø PIRATS.

Pressefoto og resultater findes kan via www.sejlsportsligaen.dk

Nynne Desirée Ammundsen

BRAND MANAGER

mob. 2856 5180

@sejlsportsligaen
sejlsportsligaen.dk
#sejlsportsligaen

Breaking News – Stort drama hos Folkebådene

Udgivet d.21 jun 2018

Ekstrabladet: I har tilladelse til at linke!

10 m/s mødte Folkebådene i onsdags. Rent guf for os. Men ak, Fayarden var ukampdygtig, med motorproblemer, så der kunne ikke komme dommerbåd. Heldigvis har chefen 16 års laserjolleerfaring, hvor vi de fleste år har brugt hare-start imellem diverse faste bøjer, så efter at have forklaret de 6 andre skippere, hvordan vi alligevel kunne få gode sejladser, tog vi på vandet. Alpi lagde sig klar ved mærket, da jeg som folkevalgt diktator havde besluttet selv at agere hare. men at få 6 Folkebåde til at lægge sig klar til at gå bagom haren var ikke så lige til. Faktisk var det kun Astrea der magtede at udføre 2 rimelige bagom haren-starter. Samme Astrea skulle dog senere så grueligt meget igennem. Ved bundmørket i 2. sejlads blev Astrea presset så hårdt af KongFus, at de måtte sejle overplat til mærket. Thomas var her mest bekymret for om bådene ville tumle sammen, så modig som han er, vender Thomas rygge til bommen, i overplat!, og bang! først tog bommen E-mærket, som brækkede, også tog den Thomas. Staklen endte 2/3 dele i vandet. fødderne op, og hovedet under vand. Gasterne fik lige fat i fødderne, og måske tænkte d, at Thomas ville have godt af lige at få kølet hovedet et par minutter, før de trak ham op. Jeg har netop talt med Thomas, og han bekræfter at bulen er begrænset i størrelsen. Godt tænkt af gasterne. Thomas fortalte, at han i dag følte sig lidt øm og groggy. Om det har noget at gøre med turen i baljen, via bommen, eller om den nok mere sandsynlige årsag er, at de fleste godt oppe i halvfjerdserne generelt, helt naturligt, nok konstant er lidt konfuse, ved jeg ikke.  Nå, de 2 sejladser blev vundet af ALPI og Cirkeline (med Kæstel). Om Kæstel er med, eller ej, er måske ikke længere så afgørende for Cirkeline. I hvert fald vandt Cirkeline Queen Mary Cup, uden brug af superrorsmanden Kæstel. Jeg havde forestillet mig at aftenens sejladser skulle tælle i regnskabet, og jeg tænkte at jeg lige ville spørge de andre hvilke placeringer de havde fået. Jeg tænkte at vi Folkebådssejlere er ærlige gentlemænd, og det viste sig da også at det var stor enighed om placeringerne: Alle kunne meddele, at de havde lavet 2 førstepladser? Tillykke til os og jer.

Flemming, ALPI

Sejlsportsliga Kerteminde

Udgivet d.19 jun 2018

Sejlsprotsligaen_ks-reduc

Kerteminde stod for presset,

og KDY skriver ligahistorie – 11 sejre i 11 sejladser

KDY er nyt tophold i Sejlsportsligaen efter en sand magtdemonstration ved sæsonens andet 1. divisionsstævne. Andenplads til værterne fra Kerteminde – og Kaløvig på podiet for første gang.

Download pressemecdelelse ⇓ Kerteminde stod for presset

Kerteminde stod for presset

Arrangørklubben Kerteminde havde i en pressemeddelelse forud for stævnet talt om det særlige pres ved at skulle præstere på hjemmebane. Pres eller ej, så kunne Kerteminde Sejlklub trække sig sejrrigt ud af kampen om at være “bedst blandt de næstbedste” med Balder og Bror Tobiasen, Magnus Jung Johansen og Andreas Hinsch om bord i båden.

I 11. og sidste flight var Kerteminde, Hellerup og Kaløvig i direkte kamp om de sidste to podiepladser (efter suveræne KDY). Et opgør, som Kerteminde slap bedst fra med en 3’er – nok til en samlet andenplads – mens Kaløvig sluttede 5’er og Hellerup på 6. pladsen i sejladsen.

Kertemindes andenplads viser, at stabilitet kan føre langt. Blot én prik hentede værtsklubben hen over de 11 sejladser, hvilket til gengæld blev opvejet af en stribe 2. og 3. pladser og ingen placeringer ringere end 4. I den samlede ligatabel rykker Kerteminde frem på en femteplads.

KDY skriver ligahistorie.

Den erfarne KDY-skipper Henrik Jensen har deltaget i efterhånden en del ligastævner. Ofte med gode præstationer og podiepladser som resultat. Men aldrig med en førsteplads. Ikke før nu. I den forløbne weekend (16.-17. juni) i Kerteminde fik Henrik Jensen og hans besætning med Thomas Hartvig, Niels Gramkov og Jeppe Blak-Lundahl eftertrykkeligt team’ets lige-ved-og-næsten-indtryk elimineret med en historisk overbevisende indsats – 11 prikker i 11 sejladser. En præstation, der aldrig tidligere er set i ligaens fire et halvt-årige historie, hverken i 1. eller 2. division.

Hvordan kom præstationen i hus?

“Det er svært at sige, og det burde jo heller ikke kunne lade sig gøre med så mange andre gode hold. Vi har holdt kursen og hovedet koldt. Det sværeste er jo os selv, hvis man først bliver hylet ud af den. Men dér var vi gode til at holde fokus denne gang,” sagde Henrik Jensen.

“Det har været et fantastisk arrangement. Vi har oplevet det hele i weekenden og har sejlet i alt slags vejr, det har virkelig været en oplevelse,” sagde den stolte KDY-skipper videre.

KDY nyt tophold

Trods KDY’s markante status i Sejlsportsligaen siden begyndelsen i 2013 var det ikke desto mindre blot anden gang, KDY vandt et ligastævne – og Henrik Jensen og besætning kan tilmed prale af at være KDY’s første mandlige besætning øverst på ligapodiet. KDY’s hidtil eneste sejr var tilbage i 2015 og blev vundet af en kvindelig besætning med skipper Lotte Meldgaard.

Med sejren i Kerteminde rykker KDY samtidig op som nyt tophold i Sejlsportsligaen efter de to første stævner. Frederikshavn, de dobbelte mestre og vindere af sæsonens første stævne, sluttede for en sjælden gangs skyld uden for podiet – på en fjerdeplads – og må derfor sommeren over se sig henvist til en samlet andenplads i tabellen.

Horsens og Hellerup ligger side om side på tredjepladsen i den samlede stilling efter de første to stævner.

Kaløvigs første podieplads

Så lykkedes det endelig for Kaløvig Bådelaug at opnå en podieplads i Sejlsportsligaen. Klubben har været med i ligaen fra begyndelsen – stort set hver gang med Lars Vilhelmsen som skipper for skiftende besætninger – og talrige gange har team’et lige manglet de sidste marginaler i at kunne bestige skamlen.

Men nu lykkedes det! Efter en søndag, hvor Kaløvig præsterede gode sejladser samtidig med, at de nærmeste konkurrenter hver især fik tunge placeringer på scorekortet. En tredjeplads til Kaløvig – som dermed er den 13. klub, der opnår en podieplads i Sejlsportsligaen (1. division).

Ligaen vender tilbage til Kerteminde i den kommende weekend (23.-24. juni), hvor 2. divisionsklubberne skal på vandet.

1. division går på sommerferie nu. Næste stævne for den bedste række er i Skovshoved, 24.-26. august.

 

Sommerafslutning for pigesejlere den 25. juni 2018

Udgivet d.19 jun 2018

Næste mandag sejles sidste pigekapsejlads før sommerferien. Traditionen tro afkorter vi kapsejladsen. Derefter tænder vi op i grillen og spiser vores medbragte grillmad, hver båd sørger for sig selv. Pigesejlerudvalget v. Ulla sørger for dejlig dessert. Håber, at så mange som muligt har lyst til at deltage, så vi kan ønske hinanden en god sommerferie.

Endelig kom vi ud at hænge

Udgivet d.14 jun 2018

Astrea

Her dog Astrea FØR starten, hvor besætningen naturligvis sparede på kræfterne. Vi fik 2 sejladser i Herlig hængeluft, som blev vundet af Rio og Geppeline. Næste onsdag er sidste i Queen Mary cup, og så er der rødvin til de 3 bedste mandskaber.

Om godt en uge er der Fynsmesterskab på bugten, og jeg er ved at have alle brikker på plads. Dog mangler båden på fotoet en enkelt gast, til om søndagen. Hvem vil med på dette smukke skib søndag? Jeg fornemmer ikke der vil blive stillet urimelige krav til evnerne til at hænge ispind?

Noget helt andet. Vi er blevet spurgt, om vi Folkebåde vil hjælpe med til at gøre havnefesten en smule mere maritim. Det kan vi gøre ved at samles 3-4 Folkebåde 4/8 kl. 13.15, og så sejle et par omgange i inderhavnen, hvor der vil være mange mennesker at blære sig for. Hvis nogen har fjernstyret modelfolkebåd, er de også meget velkomne. Tilmelding hos undertegnede.

Hilsen Flemming Palm, ALPI

 

1 2 3 12