DH Tilmelding

KS-DH-kølbåde 2016 (Tirsdagssejladser)

Sejladsdokumenter:

Regler til download og udskrivning:

Liste med tilmeldte, opdateres ikke direkte ved tilmelding, men tidsforskudt:

Tilmelding:

nemtilmeld-knap   ←  tryk på knappen

Tilmelding af båd og betaling til DH-aftensejladser sker via ⇒KS tilmelding som benytter delsystemet Nemtilmeld. Startgebyr er 550 kr for alle 23 sejladser og betales med betalingskort.

Klik på ⇒link og følg vejledning. Der skal udfyldes oplysning om skipper (ansvarlig ombord) og båden (inkl DH-certifikatnummer) samt betales for tilmeldingen med betalingskort. Det er også på tilmeldingssiden du løbende i perioden op til sejladsernes begyndelse kan se ⇒hvem der er tilmeldt. Senere kommer detaljeret deltagerliste med løbsindeling på her og på →resultatsiden.

Tilmeldingen er samtidig en accept af regler og betingelser, og bekræftelse af at alle oplysninger er korrekte. Ved tilmelding opgives mailadresse og det accepteres dermed, at mailadressen kan benyttes til KS-DH-2016 relevante beskeder fra arrangør (tirsdagsudvalget) til deltagerne.

Send besked til kølbådsudvalget såfremt der er ændringer i oplysningerne i løbet af året. Arrangørerne kontrollerer DH-certifikatets gyldighed ved begyndelsen af sejladsserien, men ikke løbende i serien. Det er sejlerens pligt, at sikre båden er i overensstemmelse med certifikatet og at oplyse arrangørerne om ændringer i certifikat. Ved udskiftning af certifikat (fx skift af båd) afgør arrangørerne indplacering i nyt løb.

Tider:

Tidsplan består af 23 sejladser, heraf 14 sejladser i forårssæson og 9 sejladser i efterårssæson.

 • Forår:  Tirsdage i perioden 19. april – 5. juli  samt Nordfyns Bank Cup lørdag d. 21. maj.
 • Efterår: Tirsdage i perioden 9. august – 20. september samt Egmose Marine Center Cup lørdag d. 24. september.

Der er planlagt kl. 19.00 tirsdage til og med august (varselsignal til 1. start kl.18.50)

Der er planlagt start kl. 18.30 tirsdage i september (varselsignal til 1. start kl.18.20)

Der er planlagt 2 sejladser om lørdagene med 1. start kl. 10.00 (varselsignal 1. start kl. 9.50), og 2. sejlads snarest efter 1. sejlads.

Sejlermøde:

I år vil der blive afholdt sejlermøde i  Sejlsportscenteret efter hver sejlads. Vi lægger an til en lille snak om aftenens bane, vejrforhold og sejlads. Det er hensigten, at en af sejlerne skal stå for snakken og give sin opfattelse af aftenens udfordringer og inddrage de interesserede. Jacob har lovet at lægge for med sin beretning den første aften.

Alle sejlere er velkomne til sejlermødet og må medbringe egen mad og drikkelse. Derudover er vi så heldige, så der er frivillige kræfter, som har tilbudt at hjælpe med aftenens forplejning.

Tidspunktet for sejlermødet vil være 20 minutter efter sidste båd er taget i mål eller senest kl. 21:30.

Alle informationer, inkl. resultater, vil være at find på www.kerteminde-sejlklub.dk under DH-Kølbåde.

 

Gaster der kunne være interesserede i at sejle med om tirsdagen, kan rette henvendelse til kølbådsudvalget, så vil vi være behjælpelige med at finde en båd at sejle med.

 

ks-dk-banekort-2016

Download waypointlisten som ZIP-fil ⇓ DH-faste-mark-2016

Den pakkes-ud og indeholder en fil af type GPX (GPS udvekslingsformat) der kan importeres i mange kommercielle kort- og GPS-systemer (Garmin plotter og Homeport, Lowrance, Navionics, Google Maps/Earth osv) og OpenCPN .

PS, På samme vis kan positioner for områdets ankerbøjer og skjulte sten hentes ⇓ anker-sten-pos-kertmindebugt.

Andre nyttige informationer:

 • Indmeldelse i Kerteminde Sejlklub sker via hjemmesidens medlemsafsnit
 • DH måling af båd og sejl sker ved kontakt til klubmålerne
 • DH mål, websejler BEMÆRK at der kommer nye og retfærdige ratings i 2016

rr15-flojo-prestart1

 

 

 

 

Klub meddelelser relateret til DH-sejladser

Dette er opslag og nyheder som er knyttet til KS DH-sejladser, men ikke nødvendigvis meddelelser som kun vedrører DH.

Generalforsamling

Udgivet d.11 mar 2018
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling I det gamle klubhus, Marinavejen 2, 5300 Kerteminde Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19:30 Før generalforsamlingenkl 18:00 serverer Hovmesteren en god »dagens Ret« Tilmelding til spisning senest torsdag den 15. marts tlf. 65 32 24 53 Generalforsamling dagsorden iflg vedtægterne:
 1. Valg af dirigent
 2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode.
 3. Forelæggelse af regnskab for det foregående år til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse, herunderfastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår.
 6. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
 7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til godkendelse, skal være repræsentantskabet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Repræsentantskabet opslår evt. forslag i klubhuset og på hjemmesiden senest 4 dage før Generalforsamlingen. Regnskabet vil være fremlagt i klubhusene fra mandag d. 12. marts. Der bliver udleveret et stk. klubstander til alle fremmødte, dog kun en pr. husstand. Repræsentantskabet. 03. marts 2018

Opdatering 11. marts med regnskab :

Opdatering 15. marts med modtagne forslag :

ks-gnfs-foraar-2018  

Kerteminde 08. marts 2018

Forslag til Kerteminde Sejlklubs Generalforsamling 20. marts 2018

Forslagstekst til afstemning:
Generalforsamlingen pålægger Kerteminde Sejlklubs Forretningsudvalg, at oprette et legat med startkapital på 75.000 kr. ved overførsel fra Klubbens frie egenkapital, og formulere dets vedtægter med titlen ”Kerteminde Sejlklubs Guldpokal Folkebådsjubilæumslegat”. Legatet skal kunne uddeles første gang til Guldpokalsejladsen i 2018.

Orienterende retningslinje for legatets vedtægter:
Legatets vedtægter skal sikre, at uddeling af midler sker efter ansøgning, der behandles af Kerteminde Sejlklubs folkebådssejlere og guldpokalvindere i samråd med forretningsudvalget. Legatet kan tildeles til enhver aktivitet der støtter tilgangen af nye deltagere i Guldpokalsejladserne, uanset om det nye skyldes alder, køn, geografi eller andet.

Legatets vedtægter skal sikre, at legatets midler vises særskilt i Kerteminde Sejlklubs ­regnskab. Legatet skal kunne tilføres yderlige midler fra donationer.

Legatet ophører når formuen er udtømt. Er det ikke sket efter 10 år beslutter KS generalforsamling om legatet fortsættes eller formuen anvendelse til andet sejlsportsmæssigt formål i Kerteminde Sejlklub eller i Nordic Folkboat International Association

Baggrund:
Kerteminde Sejlklubs sejlere har vundet og klubben ejer derfor Folkebådenes Guldpokal, som er udsat med statutter formuleret af Kerteminde Sejlklub. Sejladsen om guldpokalen er folkebådenes mest prestigefyldte internationale sejlads, og opfattes af alle som et verdensmesterskab i klassen.

Ejerskabet til guldpokalen er også en vigtig del at Kerteminde Sejlklubs identitet og omdømme.

Legatet har det underliggende formål at bevare og udbygge den position.

Folkebåden fyldte 75 år i 2017 og Kerteminde Sejlklub arrangerede i den anledning en jubilæumsfest samt en guldpokal mesterskabs sejlads. Midlerne til legatets startkapital kan findes ved at dele overskuddet fra dette arrangement med et pænt stort overskud der indgår i Kerteminde Sejlklubs almindelige drift, og et restbeløb fra stævnet som overgår til legatets disposition, altså til en langsigtet fremme af væksten og betydningen af Folkebådssejladsen i Kerteminde Sejlklubs navn.

 

Forslagsstillere:

Stævneledelsen ved Guldpokal og 75 års jubilæet, samt klassebådsudvalget i Kerteminde Sejlklub.

Kapsejladsledelse 2018

Udgivet d.11 mar 2018

Dansk Sejlunione har udsendt nyhedsbrev til kapsejladslederne. Det indeholder oplysninger on nye statutter, startprocedurer og andet som kapsejladslederne vil benytte i 2018. Dermed er det naturligvis også af betydning for sejlerne i de sejladsr hvor arrangørerne følger de nye anvisninger, specielt til DM-sejladser.

Nyhedsbrevet gengivet herunder til orientering: DS-kapsejlads afsnit findes på ⇒ sejlsport.dk/kapsejlads

DS_LOGO_A_4FARVE_POSITIV

Til kapsejladsledere

 • Nye DM statutter

DM statutterne er revideret og de nye statutter er nu tilgængelige på sejlsport.dk.

De nye DM-statutter er forenklet for bedre at understøtte de enkelte klassers mulighed for at tilpasse mesterskaberne efter klassens behov og ønsker. Det betyder blandt andet mulighed for nye sejladsformater og én-dags DM’er eller en mesterskabsserie. Samtidig er krav til deltagerantal reduceret for et opnå et gyldigt mesterskab.

I ungdomsrækkerne er begrebet ”junior” fjernet og fremadrettet vil mesterskaberne være betegnet som UDM for aldersgrænser på 15, 19 og 23. I windsurfing vil UDM aldersgrænsen være 20.

Endelig er der lavet en revision af, hvilke klasser, der er godkendt til henholdsvis DIF-DM og DS-DM. OL-klasserne og de mest aktive, internationale klasser har DIF-DM, mens de mindre nationale klasser har DS-DM.

Find de nye DM-statutter samt oversigt over godkendte DM-klasser på www.sejlsport.dk/statutter

 • Indbydelse og sejladsbestemmelser

Dansk Sejlunion ønsker, at arrangørernes indbydelser og sejladsbestemmelser skal være af ensartet og høj kvalitet, således at kapsejladsafviklingen i Danmark gennemføres på et kendt og velordnet regelgrundlag. Til dette formål er der på sejlsport.dk et afsnit vedr. indbydelser og sejladsbestemmelser, se www.sejlsport.dk/kapsejlads/regler/indbydelse-sejladsbestemmelser

Her findes vejledninger samt opdaterede skabeloner til indbydelse og sejladsbestemmelser. Bemærk at vi i forbindelse med brug af det ”Orange flag”, har vi valgt at følge anbefaling fra World Sailing, dvs. at det sættes mindst 5 minutter før varselssignalet. Dette er indarbejdet i skabelon til sejladsbestemmelser.

Læs om det ”Orange flag” på http://www.sejlsport.dk/kapsejlads/kapsejladsleder/orange-flag

 • Virtuelt kontor

Det virtuelle kontor indeholder en masse formularer, skemaer og vejledninger der kan være nyttige i forbindelse med et stævne. ”Kontoret” er opdelt i Bureau, Bane og Protest. En række af dokumenterne er opdateret til denne sæson.

Det virtuelle kontor findes på www.sejlsport.dk/kapsejlads/arrangoer/virtuelt-kontor.

 • Etisk Kodeks

Det er flere år siden at Dansk Sejlunion udarbejdede Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport (kapsejlads), men vi skylder at vi med jævne mellemrum nævner det. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport kan findes på www.sejlsport.dk/kapsejlads/etisk-kodeks.

 

DH Aftensejlads

Udgivet d.04 mar 2018

Tilmelding er åbnet og kan ske fra hjemmesiden under faneblad Aftensejlads >> DH-kølbåde >> Tilmelding 2018.

Samme sted finder du sejladsbestemmelser og banekort.

Tilmelding sker med brug af klubbens medlemssystem , og startgebyr betales online ved tilmelding. For medlemmer kan bådoplysninger fra medlemskartotekets stamdata genbruges.

ks-dh-tirsdag tilmeld-2018

Indbydelse og tilmelding til Romsø Rundt kommer senere , se faneblad Stævner >> 2018 >> Romsø Rundt 2018

Hjælperfest

Udgivet d.26 feb 2018

crew-party

Kerteminde Sejlklub vil gerne fejre alle de frivillige, der i årets løb har givet en hjælpende hånd med i Kerteminde Sejlklub Derfor inviteres alle der har været hjælper på den ene eller den anden måde i sæsonen 2017 til fest.

Lørdag den 17. marts 2018 kl. 18.30 i Søsportcenteret.

Vi glæder os til at se rigtig mange til en hyggelig aften med god mad og drikke, underholdning og musik.

Medbring godt humør og lyst til hyggeligt samvær.

Tilmelding sker fra hjemmesiden senest mandag den 12. marts 2018.
Bemærk at der skelnes mellem tilmelding for medlemmer i Kerteminde Sejlklub, og tilmelding af hjælpere som ikke er medlem af Sejlklubben-

Med festlig hilsen

Festudvalget

Kontakt jolle {a} kerteminde-sejlklub.dk
Tilmelding:


Medlem af Sejlklubben


Ikke.medlem af Sejlklubben<


Pigesejlernes Introaften

Udgivet d.25 feb 2018

Mandag, den 9. april 2018 starter pigesejlerne så småt op på årets sejlsæson. Vi mødes kl. 19 i Søsportscentret. Vi finder ud af, hvem der vil sejle, om nogen mangler en gast eller om nye gaster mangler en båd. Forhåbentlig går det hele op i en højere enhed og alle der vil, kommer ud at sejle.

Egon, vores trofaste dommer vil gennemgå kapsejladsreglerne, så alle er up to date.

Der vil blive serveret kaffe og kage. Tilmelding er ikke nødvendigt.

Alle sejlerglade piger er velkomne. Man skal bare dukke op og gerne tage en sejlerglad pige mere med.

Sejlerhilsen

Sabine

Foredrag

Udgivet d.23 feb 2018

Ud i verden, ind i livet

Foredrag med
Mikkel Anthonisen
Jordomsejler, læge, initiativtager og grundlægger af Oceans of Hope – Sailing Sclerosis.

27. februar, kl. 19.30. Salen på Kerteminde byskole

Arrangeret af Kerteminde sejlklub
I samarbejde med Egensedybet sejlklub og Scleroseforeningen i Odense

ooh-arr-logo

 

ooh-carousel_image_5-v1

Oceans of Hope – Sailing Sclerosis er et sejlprojekt, som skaber rammerne for menneskelig udfoldelse og vækst gennem sejlads og ved at finde muligheder, når vi møder begrænsningen. Oceans of Hope handler om værdighed, tilhørsforhold, identitet og håb – og om at nære menneskers fulde potentiale til gavn for dem selv og for fællesskabet.

”At sejle og vores maritime dannelse er en vigtig del af vores fælles kulturarv, og det er en kursgivende identitet for vores rejse ind i en uforudsigelig fremtid”

Mikkel Anthonisen

 

Oceans of Hope – Sailing Sclerosis startede ud som et projekt inspireret af en sklerosepatient, som pludselig havde mistet håbet om at realisere sin drøm om at rejse verden rundt i sin selvbyggede sejlbåd.

Oceans of Hope blev i 2014-15 den første jordomsejling, der sejlede rundt med en besætning bestående af patienter med multipel sklerose. Grundprincipperne for sejlerne var genopbygning af håb, fællesskab, teamwork og fokusering på evner fremfor begrænsninger.

ooh-dsc_0907small-v1

“Oceans of Hope repræsenterer en rejse væk fra isolation, skam, hjælpeløshed og begrænsninger – mod stolthed, værdighed og eksistentiel mening i forbundethed med andre. Noget, som med stor sandsynlighed kan generaliseres til andre end blot MS-patienter.”

Bobby Zachariae, professor, cand. psych., dr. med

Oceans of Hope – Sailing Sclerosis har i årene efter jordomsejlingen vokset sig større. Ikke blot er flere større sejlprojekter sat igang, men der er ligeledes indgået samarbejder med sejlskoler på tværs af landet i håb om at kunne hjælpe flere mennesker med udfordringer i livet til at genfinde håb, drømme og værdighed gennem sejlads.

 

Vi er stolte over hermed at kunne invitere jer til foredrag med ophavsmanden, Mikkel Anthonisen, bag dette stolte projekt. Og vi glæder os til, i fællesskab, at blive imponerede, rørt og ikke mindst inspirerede af denne ildsjæl og hans projekter.

 

Ud i verden, ind i livet

Dato 27-02-2018, Klokken 19.30.

Salen, Kerteminde Byskole, Nørregade 21, 5300 Kerteminde

Pris kr 50,-

Der vil være mulighed for at købe øl/vand og/eller kaffe/the og kage

Tilmelding (billetsalg) til ⇒ ks.nemtilmeld.dk/66

(alternativt til til Klaus Måhr, ved mail el. telefon klaus.maahr [a] gmail.com / 40459588)

Klubaften tursejlertrim

Udgivet d.06 feb 2018

Der er mange, der ikke sejler kapsejlads, men selv om vi kun sejler tursejlads, så har vi det jo sådan, at når vi først er på vandet, så skal vi lige have den sidste fart ud af båden.

Så griber vi i værktøjskassen, og håber at få fat i det rette værktøj, men griber vi det rigtige?

Det kan vi blive klogere på ved at møde op til vor næste aktivitetsaften, tirsdag den 6. februar kl 19, hvor Henrik Boye vil gøre os klogere på, hvad vi har i værktøjskassen og hvordan det bruges.

Vi håber, at rigtig mange vil møde op til en hyggelig aften, hvor Pernille også vil være klar ved symaskinen.

Tursejler_trim

Sæson 2018 på vej

Udgivet d.25 jan 2018

Der er for tiden en del opdateringer af hjemmesidens indhold, primært et skifte fra 2017 til 2018 for aftensejladser (pigesejlere, DH-kølbåde, og klassebåde) samt stævnerne (Sailextreme, Fyns mesterskab Folkebåde og Romsø Rundt).

Der kan i den næste uge eller to forkomme link og henvisninger som rammer gamle 2017 oplysninger. Det kommer plads lidt efter lidt efterhånden som det hele passes sammen.

Dette opslag fjernes når brikkerne er på plads, og derefter er fejlmeldinger velkommen.

Indtil da skyldes det byggerod.

Klubaften

Udgivet d.21 jan 2018

Velkommen til alle tirsdag den 23 januar hvor vi holder klubaften som uformel Get-Together og sysselaften i Søsportscenteret.

Hele salen vil være til rådighed, så hvis du har et stort sejl, der trænger til lidt syning, så benyt denne aften til at få bredt sejlet ud, og få lappet hullerne med symaskineinstruktion fra Pernille.

Vi håber:

 • at se alle nye medlemmer af klubben til en gennemgang og information om brug af Søsportscenteret og information om lån af værktøj, joller mv.
 • at se alle nuværende og kommende jollesejlerne og deres forældre. Der vil være mulighed for at få en snak med Carsten Wagner og udnytte tiden til at få ryddet op på hylderne i hallen, så alt ligger på sin rette plads, når sæsonen går i gang.
 • at alle, der måtte have lyst til at deltage i aftenkapsejladserne i 2018 møder op og får lejlighed til en uformel snak om deltagelse i og afvikling af sejladserne.
 • at alle, der har gode ideer til, hvor vores fælles sejlture skal gå hen, kommer med deres ideer og forslag, og også meget gerne med forslag til, hvordan vi styrker det sociale sammenhold i klubben med arrangementer over året.
 • at det generelt bliver en aften, hvor vi kan få en snak med hinanden på kryds og tværs mellem aktiviteterne i klubben.

Vi tror på, at det kan blive en god aften, hvor vi kan mødes og udveksle erfaringer, uden at der er en formel dagsorden.

Der vil være mulighed for at sætte sig sammen i små gruppen for drøftelse af specifikke emner.

Klubben er vært ved en kop kaffe denne aften.